VERZENDING EN BETALING


Volgens § 14 BGB worden dierenartsen beschouwd als ondernemers en kopen zij commercieel, zodat het herroepingsrecht volgens § 355 BGB niet van toepassing is.

Prijzen
Onze prijzen zijn euro prijzen en worden geacht voor de FRG plus de toepasselijke BTW te zijn. De prijzen van onze internetaanbiedingen zijn slechts bindend voor de aangegeven geldigheidsduur. Wij behouden ons het recht voor om in individuele gevallen prijzen te wijzigen ten opzichte van de informatie in onze actuele catalogus en zullen u uiterlijk op de orderbevestiging of factuur over wijzigingen informeren. Indien de klant de goederen niet tegen de nieuwe prijs wenst te behouden, worden de oorspronkelijk verpakte en ongebruikte goederen binnen 7 werkdagen na levering en telefonisch akkoord met ons teruggenomen. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Verzend- en installatiekosten
Verzend- en verpakkingskosten bedragen in de FRG een vast bedrag van 7,- euro, tenzij anders vermeld. 
Tenzij anders overeengekomen, worden installaties in rekening gebracht op basis van de uitgaven. Leveringen zijn alleen mogelijk naar afleveradressen in Duitsland.

Wijze van betaling
Facturen dienen te worden betaald door aankoop op rekening (betalingstermijn 14 dagen) of via PayPal.

Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendom van de geleverde goederen voor tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien de klant in strijd met de overeenkomst handelt, in het bijzonder bij betalingsverzuim, zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen en is de klant verplicht deze af te geven! Het terugnemen van de goederen vormt alleen een terugtrekking uit het contract als wij dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren.

De goederen mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden verpand of als zekerheid worden overgedragen zolang de betaling niet volledig heeft plaatsgevonden!

Indien de goederen onlosmakelijk met andere, niet aan ons toebehorende zaken worden gecombineerd of vermengd, verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de geleverde goederen tot de andere gecombineerde of vermengde zaken op het tijdstip van de combinatie of vermenging.

De klant is gerechtigd de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Alle vorderingen op de klant die voortvloeien uit de verkoop of overdracht van onze goederen, in het bijzonder de vordering tot betaling van de koopprijs, worden hierbij aan ons overgedragen ter vereffening van onze vorderingen!

Wij verplichten ons de vordering niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen jegens ons naar behoren nakomt en geen achterstand oploopt. Is dit wel het geval, dan dient de klant ons op de hoogte te stellen van zijn debiteur en ons tevens alle voor de inning benodigde informatie te verstrekken ten opzichte van zijn debiteur!

Indien derden geheel of gedeeltelijk beslag leggen op de goederen waarop wij een eigendomsvoorbehoud hebben, dient de klant ons hiervan onmiddellijk per brief, fax, e-mail of telefoon op de hoogte te stellen. In geval van executiemaatregelen moet de deurwaarder door de klant op de hoogte worden gesteld van het bestaan van het eigendomsrecht van derden!

Melding van gebreken
Indien de geleverde goederen duidelijke gebreken vertonen, moet dit binnen drie werkdagen na ontvangst van de goederen worden gemeld. Schade aan de verpakking moet door het transportbedrijf schriftelijk worden bevestigd. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden gemeld. Voor de tijdigheid van de kennisgeving van gebreken is het voldoende de kennisgeving binnen de termijn te verzenden.

Verjaring van vorderingen wegens gebreken
Vorderingen wegens gebreken tegen ons verjaren na 12 maanden. Dit geldt niet bij verwijtbaar plichtsverzuim met letsel aan leven, lichaam of gezondheid of bij grove nalatigheid.

Nakoming
Indien een door ons geleverde zaak gebrekkig is en wij tot nakoming verplicht zijn, kunnen wij naar onze keuze het gebrek aan de geleverde zaak verhelpen of een nieuwe zaak zonder gebreken leveren tegen teruggave van de gebrekkige zaak.

Reclame-uitingen
Voor zover de kwaliteit van de gekochte zaak niet is overeengekomen, maken eigenschappen die aan de gekochte zaak worden toegekend op grond van uitspraken van derden, met name reclame-uitingen, van fabrikanten, importeurs en reclamebureaus, slechts deel uit van de nominale kwaliteit ervan, indien de klant bewijst dat wij van deze uitspraken op de hoogte waren of hadden moeten zijn en dat de uitspraken zijn aankoopbeslissing hebben beïnvloed en wij niet bewijzen dat de uitspraken ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op gelijkwaardige wijze zijn gecorrigeerd.

Gegevensbescherming
Wij bewaren en gebruiken de bestelgegevens van de klant voor de afwikkeling van de zakelijke relatie. De gegevens worden doorgegeven aan geselecteerde partners voor de uitvoering of de verwerking van de betaling met strikte inachtneming van de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

Plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie.
Plaats van uitvoering en plaats van jurisdictie is Oberhausen.